Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się Ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś Sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swoich wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łaski Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

Ofiarowania się Najświętszemu Dzieciątku Jezus

Pełni najgłębszej pokory czcimy Cię, o Najświętsze Dzieciątko, chwało i istotny obrazie Majestatu Przedwiecznego Ojca, któreś raczyło się wcielić w łonie Niepokalanej Dziewicy Maryi, aby się stać Zbawcą i Odkupicielem.

Wierzymy, że wysłużyłeś dla nas godność dzieci Bożych i przywilej, który czyni nas członkami Bożej Rodziny. Nazywamy Cię, o Boże Dziecię, nie tylko naszym Boskim Odkupicielem, ale i naszym Bratem, który udzielił nam nowego nadprzyrodzonego życia łaski.

Wierzymy, o Boski nasz Bracie, że żyjesz w nas, że jesteś duszą naszych dusz, gdyż bierzemy udział w Twoim Boskim życiu. Umocnieni przez Ciebie, obiecujemy Ci prowadzić życie zgodne z naszą nadprzyrodzoną godnością. 

Obiecujemy żyć z Tobą, myśleć z Tobą, kochać Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej myśli i ze wszystkich sił i cierpieć z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

O Maryjo, Matko Boża, prosimy Cię, abyś wyjednała nam łaskę, by Jezus duchowo odrodził się w duszach naszych, wzrastał w nas, przemieniając nas w Swój wierny obraz dla nieskończonej chwały Jego Przedwiecznego Ojca i dla naszego uświęcenia. Amen.


W: S. M. Kałdon OP, Nowenna do Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo "M", Kraków 2000.